Adatvédelmi tájékoztató

Az MVÜK Zrt. - mint üzleti információkat kezelő szervezet – betartja a hatályos jogszabályokat.

Az MVÜK Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ügyfeleinek és a honlapra látogató vendégeinek személyes adatait biztonságosan kezelje. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az irányadó közösségi jogszabályok szerint jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a jelen honlap adatkezeléseivel és adatfeldolgozásaival kapcsolatos valamennyi információt.
Általában véve elmondható, hogy aki felkeresi a Társaság honlapját, annak nem kell semmilyen egyénileg azonosítható információt (név, cím vagy telefonszám) megadnia, a honlapot ingyenesen, kötelezettségektől mentesen megtekintheti, látogathatja.

Kérjük, figyelmesen olvassa át a lenti tájékoztatót, és a holnapon igénybe vehető szolgáltatásokat csak abban az esetben vegye igénybe, amennyiben egyetért a lent írottakkal.

1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: MVÜK Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.01-10-049154
Adatkezelő székhelye: 1094 Budapest, Bokréta utca 11-13. III. em. 308.
Adatkezelő képviselője: Mészáros György

2. Adatkezelésre vonatkozó szabályok

Jelen adatkezelési tájékoztató 2017. október 1-től visszavonásig hatályos.

A jelen adatkezelési tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglalt értelmező fogalommagyarázatoknak. Ezek alapján az adatvédelmi tájékoztató értelmezése során a következő fogalmakat kell alapul venni:

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 7. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 8. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.
 9. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

A Társaság különös figyelmet fordít arra, hogy kizárólag a tevékenység ellátásához szükséges adatokat és csak a cél eléréséig szükséges időtartamban kezelje.
A Társaság a honlappal kapcsolatos valamennyi adatkezelése vonatkozásában a jelen adatvédelmi tájékoztató által tájékoztatja az érintettet az adatkezelés konkrét céljáról, valamint az adatkezelés céljáról, időtartamáról és az adatfeldolgozókról.

A Társaság olyan munkavállalói és teljesítési segédei, akik a Társaságnál adatkezelést végeznek, valamint az adatkezelési műveletét végző szervezetek alkalmazottai kötelesek a megismert személyes adatokat a legnagyobb biztonságban üzleti titokként megőrizni.
A Társaság munkatársai munkájuk során kötelesek gondoskodni arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be a Társaság által kezelt személyes adatokba, azok jogosulatlan személy részére ne legyenek hozzáférhetők, módosíthatók vagy megsemmisíthetők.
A Társaság által kialakított adatvédelmi rendszer felügyeletéről a mindenkori ügyvezető gondoskodik.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a kozpont@mvuk.hu e-mail címen. A legfontosabb adatvédelemhez kapcsolódó jogosultságokat a következő címek alatt részletezzük.

3.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére a Társaság az Infotv. előírásainak megfelelően tájékoztatást ad az érintett adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítások jogalapjáról és címzettjéről. A Társaság az érintett kérelmére annak benyújtásától számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad. A Társaság a tájékoztatást ingyenesen nyújtja, költségtérítést kizárólag többszöri, illetve különösen bonyolult kérelmek esetén számít fel – erről azonban előzetesen tájékoztatja az érintettet. A valóságnak nem megfelelő adatokat a Társaság helyesbíti. A Társaság felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben az érintett által kapcsolatfelvételkor megadott adatok megváltoztak (pl. megváltozott a kézbesítési cím), és erről az érintett a Társaságot nem tájékoztatta a Társaság újabb szolgáltatása igénybevételét megelőzően, az ebből eredő károkért a Társaság felelősséget nem vállal, Törvényben meghatározott okok fennállása esetén a Társaság intézkedik a személyes adatok törlése iránt.

3.2. Tiltakozás joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Társaság a tiltakozást a lehető legrövidebb határidőn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, majd annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozást a Társaság megalapozottnak találta, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. A tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik szintén intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az érintett a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a Társaság a döntéssel késedelmeskedik, az érintett 30 napon belül törvényben meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat.

3.3. Zárolás

A Társaság zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha megállapítható, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

3.4. Törlés

A Társaság meghatározott esetekben az általa kezelt személyes adatokat törli. Ilyen eset, ha

 1. a személyes adat kezelése jogellenes,
 2. az érintett kéri,
 3. a kezelt adat hiányos vagy téves feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll a Társaság rendelkezésére. A Társaság a megtett intézkedéseiről az érintettet és mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.
A Társaság az adatvédelmi rendelkezéseknek való megfelelést biztosítja működése során. Az esetleges jogellenes adatkezeléssel vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt, illetve az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó, bíróság által végrehajtható határozatban megállapított sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a Társaság a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap: www.naih.hu

4. A Társaság honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye:
1143 Budapest, Stefánia út 51.

4.1. A honlap adatkezelése

A Társaság honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut. A szoftver az Infotv. rendelkezései szerinti személyes adatot nem kezel, a látogatásokról azonban adatokat rögzít. A Társaság honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.
A honlap „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát.
A fenti információkat a honlap az érintett által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

adatkezelés célja: a honlap-látogatási szokások vizsgálata
kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett kérelmére történő törlésig
adattárolás módja: elektronikus

4.2. Kapcsolatfelvétel

Az Társasággal az érintett felveheti a kapcsolatot a honlap „Kapcsolat” funkciójával.

adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-51590
adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, üzenetküldés
kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, cég neve, titulusa
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett kérelmére történő törlésig
adattárolás módja: elektronikus

A kapcsolatfelvételt követően a Társaság munkatársai a cégnevet, valamint cég tevékenységi körét, továbbá a számlázáshoz szükséges adatokat is elkérik. Az adatok megadása ebben az esetben is hozzájáruláson alapulnak, azok célja a kapcsolatfelvétel. A számlázási adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) 169. § (2) bekezdése alapján a számlán szereplő adatok tekintetében legalább 8 évig kezeli a Társaság.

4.3. Szolgáltatás igénybevétele

A Társaság által nyújtott szolgáltatás igénybevétele során a kapcsolattartó, mint érintett személy adatai megadásra kerülhetnek a rendezvényeken megjelenő egyéb, előre meg nem határozható számú résztvevőnek. A jelen tájékoztató elfogadásával adatai ilyen üzleti célú továbbításához az érintett kifejezetten hozzájárul.

adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, üzletkötés
kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, cég neve, titulusa
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett kérelmére történő törlésig
adattárolás módja: elektronikus

4.4. Applikáció használata

A Társaság, mint adatkezelő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából a szolgáltatását igénybe vevő érintettek adatait egy általa kifejlesztett applikációban is tárolja, illetve az adatkezelést ezen keresztül is megvalósítja. Amennyiben a Társaság szolgáltatását többszöri alkalommal igénybe veszi egy jogi személy, általánosságban véve éves együttműködési szerződést köt a Társasággal, akkor köteles biztosítani, hogy megfelelő felhatalmazással rendelkezzen a legfeljebb négy fő felhasználó (vezető, kapcsolattartó) személyes adatainak (név, cím és telefonszám) megadására. Ezen adatok megadásáért az adatot átadó tartozik teljes felelősséggel.

A Társaság bármely szolgáltatását legalább egy alkalommal igénybe vevő személy (vezető) hozzájárul ahhoz, hogy adatai a Társaság által fejlesztett networking applikációban is nyilvántartásra, kezelésre kerüljenek.

adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, üzletkötés
kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, cég neve, titulusa
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett kérelmére történő törlésig
adattárolás módja: elektronikus

4.5. Ügyfélkezelés

Az ügyfelek igényeinek minél teljesebb körű kiszolgálása érdekében a Társaság az érintett előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján e-maileket küld az érintettnek. A Társaság biztosítja, hogy a marketing célú e-mailekről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon. Az ügyfélkezelést a Társaság az értékesített termékkel kapcsolatos jogok érvényesítésével, elszámolással, valamint marketingcélok megvalósításaként határozza meg. Az ügyfélkezelésnek része így különösen a hozzájárulás ahhoz, hogy az érintett megadott személyes adatai felhasználhatóak legyenek erre a célra, így különösen az új termékekről, szolgáltatásokról való értesítéshez (kizárólag e-mailben).

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-51592
adatkezelés célja: direkt marketing
kezelt adatok köre: ügyfél neve, telefonszáma, e-mail címe, cég neve, titulusa
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.
adattárolás határideje: a társaság megszűnéséig vagy az érintett kérelmére történő törlésig
adattárolás módja: elektronikus

5. Adatfeldolgozók

A Társaság a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Adatfeldolgozó-1 neve: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
címe: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.
Cégjegyzékszám: 01 09 909968
Adószám: 14571332-2-42
adatfeldolgozás célja: tárhely-szolgáltatás

Adatfeldolgozó-2 neve: MiniCrm Zrt.
Címe: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
Cégjegyzékszám: 01 10 047449
Adószám: 23982273-2-42
adatfeldolgozás célja: tárhely-szolgáltatás, felület-szolgáltatás, szoftveres támogatás

Adatfeldolgozó-3 neve: Amazon.com. Amazon Services LLC
adatfeldolgozás célja: tárhely-szolgáltatás, felület-szolgáltatás, szoftveres támogatás

Az Adatfeldolgozó tevékenységét a Társaság utasításai szerint végzi, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Társaság rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Társaság rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

6. A nyilatkozat megváltoztatása

A Társaság fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatót módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak kezelését érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés lényegi feltételei is megváltoznak, a Társaság külön kéri az érintetti hozzájárulást a módosításhoz.

7. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadók.